Archiwum kategorii: Uncategorized

ogłoszenie o napełnianiu sieci centralnego ogrzewania ul. Wielka Skotnica oraz Ks.N. Bończyka

W dniu 25.09.2018r w godzinach od 9:00 do 16:00 nastąpi napełnianie sieci centralnego ogrzewania wodą w budynkach przy ul. Wielka Skotnica 88-88c,90a-90d,92-92b,94-94c,98-98e.Prosimy o otwarcie na max. zaworów termostatycznych przy grzejnikach.Po zakończeniu napełniania zawory można zakręcić.

 

W dniu 26.09.2018r w godzinach od 9:00 do 16:00 nastąpi napełnianie sieci centralnego ogrzewania wodą w budynkach przy ul. Ks.N.Bończyka 66-66a,68,70-70a,72-72a,74,76-76a.Prosimy o otwarcie na max. zaworów termostatycznych przy grzejnikach.Po zakończeniu napełniania zawory można zakręcić.

Informacja o systemie e-BOK w GSM przy KWK Mysłowice

W związku z zakupem w nowego oprogramowania informatycznego i wdrożeniu
systemu e – BOK tj ( Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta ) istnieje od 2018 roku możliwość
bezobsługowego przekazywania informacji zainteresowanym mieszkańcom. Zainteresowani
mieszkańcy po osobistym zgłoszeniu się w Siedzibie Spółdzielni otrzymują formularz
zgłoszeniowy wraz z regulaminem i kodem do pierwszej rejestracji

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK Mysłowice

Mysłowice, 25.05.2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice” informuje, że dnia 18.06.2018 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 4 w Mysłowicach przy ulicy W. Skotnica 84 a odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
Informujemy , że sprawozdanie i projekty uchwał będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. W. Skotnica 98 d /2 w Mysłowicach , w każdym dniu roboczym od 4.06.2018 r. w godz. 12.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www. gsm – myslowice.pl .

Porządek obrad WZCz GSM przy KWK „Mysłowice”
w dniu 18.06.2018 r.

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium W.Z.Cz.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie regulaminu WZCz
Uchwała nr 1
4. Wybór komisji :
– skrutacyjnej
– wyborczej
– uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej stwierdzającej ilość członków i prawomocność
W.Z.Cz. Odczytanie listy pełnomocnictw
6. Odczytanie protokołu W. Z. Cz. z dn. 5.06.2017 r. i realizacja wniosków.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM przy KWK „Mysłowice” za 2017 r.
8. Sprawozdanie Zarządu GSM przy KWK „Mysłowice” za 2017 r.
9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 r.
10. Omówienie projektu zmiany statutu.
11. Podjęcie uchwał :
– przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2017 r.
Uchwała nr 2
– przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.
Uchwała nr 3
– przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 r.
Uchwała nr 4
– udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2017 r.
Uchwała nr 5, 6
– podjęcie uchwały w sprawie nadwyżki bilansowej za 2017 r.
Uchwała nr 7
– podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK
Mysłowice
Uchwała nr 8
– podjęcie uchwały w sprawie najwyższej kwoty zobowiązań jaką Zarząd i Rada Nadzorcza
może zaciągnąć
Uchwała nr 9
– podjęcie uchwały w sprawie ilościowego składu Rady Nadzorczej GSM przy KWK Mysłowice
na kadencję 2018 – 2021
Uchwała nr 10
– wybór członków do Rady Nadzorczej
Uchwała nr 11
12. Dyskusja.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
14. Zamknięcie obrad.

Grzegorz Meisel Danuta Wszołek

W związku z wejściem w dniu 25.05.2018 r Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ( RODO ) pragniemy Państwa zapoznać z niezbędnymi informacjami wynikającymi z RODO a więc o tym w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK Mysłowice. Siedziba Spółdzielni mieści się w Mysłowicach przy ul. Wielka Skotnica 98d/2.
Pozostałe nasze dane kontaktowe to:
-telefon: [32] 222-88-80 lub [32] 745-33-20
– e-mail: gsmkwk@interia.pl
– strona internetowa: www.gsm-myslowice.pl
Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pana/i danych osobowych są przepisy prawa:
– art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz
– przepisy ustawy Prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z członkostwa w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. W związku z tym przewidujemy, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych będzie trwało przez okres Pana/i członkostwa w Spółdzielni.
Przysługuje Panu/i prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania oraz wniesienia skargo do GIODO.
Odbiorcami Pana/i danych osobowych są osoby upoważnione przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową przy KWK Mysłowice do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Spółdzielnia zleci wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (np. do celów rozliczenie ciepła).

Informacja o termomodernizacji budynków Wielka Skotnica 92c-92d, 94 – 94c, 98-98e

Zarząd GSM przy KWK Mysłowice informuje że w wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Wielka Skotnica 92c-92d,94-94c,98-98e Komisja przetargowa przy udziale mieszkańców w/w budynków i przedstawiciela Rady Nadzorczej w dniu 10.05.2018 r. wybrała firmę MARMATOR do wykonania termomodernizacji wymienionych budynków.
Przewidywany termin rozpoczęcia prac 1.08.2018 r.

Notatki z zebrania mieszkanców budynków Wielka Skotnica 98-98e oraz budynku Wielka Skotnica 94-94c

Notatka

z zebrania mieszkańców budynku

Wielka Skotnica 98 – 98 e w dniu 11.12.2017 r.

Zebranie zostało zwołane w celu omówienia i podjęcia decyzji w sprawie przystąpienia do termomodernizacji budynku. Pan Meisel przedstawił informację na temat stanu funduszu remontowego oraz warunków kredytowych banku PKO BP w Mysłowicach. Mieszkańcy wyrażali swoje opinie, zadawali pytania. Pytano przede wszystkim o zalania z elewacji zarówno klatek schodowych jak i mieszkań. Podsumowując, ustalono następujący zakres działań, które należy podjąć zanim mieszkańcy zdecydują o przystąpieniu do termomodernizacji budynku:

 1. zgłoszenie przez mieszkańców zalań z elewacji, balkonów i innych usterek oraz wad, które powinny być uwzględnione przy termomodernizacji – w terminie do 22.12.2017 r.

 2. zebranie ofert kredytu z innych banków: PeKaO SA, ING, BOŚ, dodatkowe symulacje kredytu z PKO BP – w terminie do 31.12.2017 r.

 3. zakres rzeczowy termomodernizacji – w terminie do 31.12.2017 r.

 4. ślepy kosztorys – w terminie do 7.01.2018 r.

 5. warunki Umowy z wykonawcą – w terminie do 31.12.2017 r.

 6. spotkanie z projektantem i mieszkańcami – ok. 15-tego stycznia 2018 r.

Materiały pkt 3, 4, 5 do wglądu w biurze Spółdzielni.

Notatka

z zebrania mieszkańców budynku

Wielka Skotnica 94 – 94 c w dniu 11.12.2017 r.

Zebranie zostało zwołane w celu omówienia i podjęcia decyzji w sprawie przystąpienia do termomodernizacji budynku. Pan Meisel przedstawił informację na temat stanu funduszu remontowego oraz warunków kredytowych banku PKO BP w Mysłowicach. Ustalono następujący zakres działań, które należy podjąć zanim mieszkańcy zdecydują o przystąpieniu do termomodernizacji budynku:

 1. zgłoszenie przez mieszkańców zalań z elewacji, balkonów i innych usterek i wad, które powinny być uwzględnione przy termomodernizacji – w terminie do 22.12.2017 r.
 2. zebranie ofert kredytu z innych banków: PeKaO SA, ING, BOŚ, dodatkowe symulacje kredytu z PKO BP – w terminie do 31.12.2017 r.

 3. zakres rzeczowy termomodernizacji – w terminie do 31.12.2017 r.

 4. ślepy kosztorys – w terminie do 7.01.2018 r.

 5. warunki Umowy z wykonawcą – w terminie do 31.12.2017 r.

 6. spotkanie z projektantem i mieszkańcami – ok. 15-tego stycznia 2018 r.

Materiały pkt 3, 4, 5 do wglądu w biurze Spółdzielni.

Mieszkańcy budynku W. Skotnica 94 – 94c zdecydowali, że powyższe działania zostaną podjęte dopiero wtedy, gdy większość mieszkańców (51% – Uchwała WZCz nr 12) wyrazi zgodę na termomodernizację. Ustalono, że oświadczenia w tym zakresie należy składać w terminie do 20-tego grudnia 2017 r. w biurze Spółdzielni.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni pilnie zatrudni osobę do sprzątania w budynkach i terenu wokół budynków. Osoby chętne proszone są o kontakt telefoniczny: 32 222 88 80 lub w biurze Spółdzielni.

Zawiadomienie o zebraniu mieszkańców budynków przy ul. W. Skotnica 98-98e i 94-94c.

ZAWIADOMIENIE

GSM przy KWK Mysłowice zaprasza na spotkanie w sprawie termomodernizacji mieszkańców budynków przy ul. Wielka Skotnica 98-98e,94-94c które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 w Mysłowicach ul.Wielka Skotnica 84 w dniu 11.12.2017 r. o godzinie

1. dla budynku Wielka Skotnica 98-98e godz. 18:00
2. dla Budynku Wielka Skotnica 94-94c godz. 19:00

Tematem zebrania będzie:
1. Zapoznanie mieszkańców z uchwałą nr 12 WZCz z dnia 20.06.2016 r.
2. Zapoznanie mieszkańców z Regulaminem termomodernizacji budynków GSM przy KWK Mysłowice zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 12.09.2016
3. Zakres prac termomodernizacyjnych oraz prac towarzyszących nie wchodzących w zakres termomodernizacji:
– ocieplenie ścian budynku i stropodachu.
– demontaż acekolu.
– wymiana okien piwnicznych.
– remont balkonów izolacje, obróbki blacharskie, płytki,
balustrady.
– remont schodów wejściowych i zadaszeń.
– remont zejść do piwnic od zewnątrz budynku
4. Szczegółowe zasady finansowania przedsięwzięcia:
– kredyt,
– premia termomodernizacyjna,
– zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie tylko dotychczas obowiązująca opłata wnoszona na fundusz remontowy w wysokości 2,70 zł/m² (2,00 zł/m² fundusz celowy + 0,70 zł/m² fundusz remontowy).
5. Termin rozpoczęcia wykonania ocieplenia: maj 2018 r., po wyrażeniu zgody co najmniej 51% właścicieli mieszkań zgodnie ze złożonymi oświadczeniami.
6. Pytania do Zarządu Spółdzielni.
7. Podpisywanie i składanie oświadczeń.
8. Zakończenie zebrania.

ZARZĄD