Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK Mysłowice

Mysłowice, 25.05.2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice” informuje, że dnia 18.06.2018 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 4 w Mysłowicach przy ulicy W. Skotnica 84 a odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
Informujemy , że sprawozdanie i projekty uchwał będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. W. Skotnica 98 d /2 w Mysłowicach , w każdym dniu roboczym od 4.06.2018 r. w godz. 12.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www. gsm – myslowice.pl .

Porządek obrad WZCz GSM przy KWK „Mysłowice”
w dniu 18.06.2018 r.

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium W.Z.Cz.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie regulaminu WZCz
Uchwała nr 1
4. Wybór komisji :
– skrutacyjnej
– wyborczej
– uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej stwierdzającej ilość członków i prawomocność
W.Z.Cz. Odczytanie listy pełnomocnictw
6. Odczytanie protokołu W. Z. Cz. z dn. 5.06.2017 r. i realizacja wniosków.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM przy KWK „Mysłowice” za 2017 r.
8. Sprawozdanie Zarządu GSM przy KWK „Mysłowice” za 2017 r.
9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 r.
10. Omówienie projektu zmiany statutu.
11. Podjęcie uchwał :
– przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2017 r.
Uchwała nr 2
– przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.
Uchwała nr 3
– przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 r.
Uchwała nr 4
– udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2017 r.
Uchwała nr 5, 6
– podjęcie uchwały w sprawie nadwyżki bilansowej za 2017 r.
Uchwała nr 7
– podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK
Mysłowice
Uchwała nr 8
– podjęcie uchwały w sprawie najwyższej kwoty zobowiązań jaką Zarząd i Rada Nadzorcza
może zaciągnąć
Uchwała nr 9
– podjęcie uchwały w sprawie ilościowego składu Rady Nadzorczej GSM przy KWK Mysłowice
na kadencję 2018 – 2021
Uchwała nr 10
– wybór członków do Rady Nadzorczej
Uchwała nr 11
12. Dyskusja.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
14. Zamknięcie obrad.

Grzegorz Meisel Danuta Wszołek

W związku z wejściem w dniu 25.05.2018 r Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ( RODO ) pragniemy Państwa zapoznać z niezbędnymi informacjami wynikającymi z RODO a więc o tym w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK Mysłowice. Siedziba Spółdzielni mieści się w Mysłowicach przy ul. Wielka Skotnica 98d/2.
Pozostałe nasze dane kontaktowe to:
-telefon: [32] 222-88-80 lub [32] 745-33-20
– e-mail: gsmkwk@interia.pl
– strona internetowa: www.gsm-myslowice.pl
Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pana/i danych osobowych są przepisy prawa:
– art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz
– przepisy ustawy Prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z członkostwa w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. W związku z tym przewidujemy, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych będzie trwało przez okres Pana/i członkostwa w Spółdzielni.
Przysługuje Panu/i prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania oraz wniesienia skargo do GIODO.
Odbiorcami Pana/i danych osobowych są osoby upoważnione przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową przy KWK Mysłowice do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Spółdzielnia zleci wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (np. do celów rozliczenie ciepła).

Informacja o termomodernizacji budynków Wielka Skotnica 92c-92d, 94 – 94c, 98-98e

Zarząd GSM przy KWK Mysłowice informuje że w wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Wielka Skotnica 92c-92d,94-94c,98-98e Komisja przetargowa przy udziale mieszkańców w/w budynków i przedstawiciela Rady Nadzorczej w dniu 10.05.2018 r. wybrała firmę MARMATOR do wykonania termomodernizacji wymienionych budynków.
Przewidywany termin rozpoczęcia prac 1.08.2018 r.