INFORMACJA o terminie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Zgodnie z Art. 90 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. Dz. U. Z 2020 r. poz. 568 ulegają zmianie terminy zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Art. 90 Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Zgodnie z w/w ustawą Zarząd Spółdzielni poinformuje członków o terminie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odrębnym pismem.