Archiwum kategorii: Uncategorized

Informacja Zarządu

Górnicz Spółdzielnia Mieszkaniowa mając na uwadze częste interwencje mieszkańców osiedla dotyczące osób posiadających psy pragnie przypomnieć każdemu posiadaczowi psa o konieczności stosowania się do Ustawy z o utrzymaniu porządku i czystości w Gminach.

Każdy posiadacz psa powinien wyprowadzać go na smyczy oraz w kagańcu w sposób bezpieczny dla mieszkańców i innych użytkowników. Jednocześnie nie dopuszczać do zanieczyszczeń przez psy klatki schodowej lub innych pomieszczeń budynku służących do wspólnego użytku a także chodników, trawników, boiska ,placu zabaw, a w przypadku powstałego zanieczyszczenia natychmiast je usunąć. Prosimy o rozważne podejście do sprawy, mając na uwadze również dbałość o estetykę i ładny wygląd naszego osiedla.

Informacja Zarządu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK „Mysłowice” w Mysłowicach ul. W. Skotnica 98d/2 ogłasza przetarg na wykonanie zamówienia. Wykonanie termomodernizacji budynków w Mysłowicach przy ulicy:

Ks. Norberta Bończyka 76-76a,74,72-72a w Mysłowicach

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice”, ul. W. Skotnica 98d/2 , Mysłowice w terminie do 29.03.2019 r. do godz. 12.00

Warunki na wykonanie zamówienia można uzyskać w formie elektronicznej w Dziale Technicznym GSM przy KWK „Mysłowice”, ul. W. Skotnica 98d/2 w godz. 10.00 – 13.00 od dnia 19.03.2019 r. lub po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 32 222 88 80 lub 509 479 544.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK „Mysłowice” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu , bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Informacja o monitoringu osiedla ul. Wielka Skotnica

UWAGA MIESZKAŃCY

INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO ZEWNĘTRZNEGO.

1.Na terenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK Mysłowice od dnia 05.03.2019 r prowadzony będzie monitoring wizyjny z zapisem obrazów.

2.Administratorem systemu monitoringu jest Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK Mysłowice 41-400 Mysłowice ul. Wielka Skotnica 98d/2.

3.Monitoring jest prowadzony w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku na terenach należących do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK Mysłowice.

4.Monitoring obejmuje tereny na zewnątrz budynków przy ul. Wielka Skotnica 98-98e,92-92b,92c-92d,94-94c, plac zabaw , boisko ,śmietnik przy budynku 98e.

5.Zapisane obrazy z monitoringu przechowywane są przez okres 3 miesięcy, a po jego upływie automatycznie kasowane przez system.

6.Jeżeli na monitorowanym obszarze dojdzie do zdarzenia, które można nazwać niepożądanym lub nawet przestępstwem, o którym Administrator poweźmie wiadomość w okresie przechowywania danych, to sporządzana jest kopia zapisanych obrazów dla potrzeb organów prowadzących dochodzenie.

7.Do podglądu zapisanych obrazów upoważnione są tylko osoby zatrudnione w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK Mysłowice.

Informacje Zarządu

 1. W miesiącach listopad grudzień 2018r Spółdzielnia była poddana lustracji za okres 2015-2017 rok. Po jej zakończeniu Spółdzielnia otrzymała protokół z przeprowadzonej lustracji z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej.
 2. W styczniu 2019r. Zarząd Spółdzielni zorganizował spotkanie z mieszkańcami budynków przy ul. Ks. N. Bończyka 76-76a,74,72-72a w sprawie termomodernizacji budynków. Na zebraniu były poruszane tematy zakresu prac oraz ich finansowanie.
 3. W dniu 5.02.2019 r Zarząd Spółdzielni podjął uchwały o przystąpieniu do realizacji termomodernizacji budynków przy ul. Ks.N. Bończyka 76-76a,74,72-72a

Informacje Zarządu

W związku z kończącym się procesem termomodernizacji budynku przy ul. Wielka  Skotnica 98-98e  prosimy mieszkańców o zgłaszanie ewentualnych usterek do Spółdzielni w celu uwzględnienia ich w protokole odbioru robót.

Informacja Zarządu

W związku z licznymi kontrolami dotyczącymi segregacji odpadów komunalnych przypominamy mieszkańcom o obowiązkowym od 01.03.2018 roku nowym systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Mysłowicach. Zwiększeniu uległa ilość frakcji odpadów jakie powinniśmy samodzielnie segregować. Zmianie uległa także ilość pojemników i ich kolorystyka i oznaczenia

 1.  papier                                                                     kolor  NIEBIESKI
 2.  szkło                                                                        kolor ZIELONY
 3.  metale i tworzywa sztuczne                     kolor  ŻÓŁTY
 4. odpady BIO                                                          kolor  BRĄZOWY
 5. odpady zielone                                                   kolor CZARNY
 6. pozostałe                                                               kolor SZARY

W razie stwierdzenia braku segregacji Prezydent Miasta Mysłowice może wydać decyzję postanawiającą określić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak za zbiórkę w sposób nieselektywny i zastosować stawkę 21 zł na osobę/miesiąc.

Dla selektywnej segregacji odpadów komunalnych stawka wynosi 12 zł na osobę/miesiąc.

INFORMACJE ZARZĄDU

Zgodnie z wcześniejsza informacją Zarząd przystąpił do finalizowania przetargu na dokumentację techniczną na wykonanie termomodernizacji budynków na osiedlu Ks. N. Bończyka . W przetargu przeprowadzonym w miesiącu październiku w którym uczestniczyli również przedstawiciele Rady Nadzorczej Spółdzielni do wykonania projektu została wybrana firma EKOPROBUD z Mikołowa. Całość prac ma zostać wykonana do końca stycznia 2019r.W związku z przygotowaniami do termomodernizacji budynków na osiedlu Bończyka w Mysłowicach Zarząd Spółdzielni planuje zorganizowanie spotkań z mieszkańcami budynków przewidzianych do termomodernizacji, o terminie i miejscu spotkań mieszkańcy budynków przewidzianych do termomodernizacji zostaną poinformowani odrębnymi pismami.

W miesiącu październiku w Spółdzielni została przeprowadzona kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS . Zakres kontroli obejmował

a. ustalenie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania jest zobowiązany oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

b. ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń jak i dokonywania rozliczeń z tego tytułu

c. wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Wynik kontroli jest pozytywny – nie wykazano żadnych nieprawidłowości w prowadzeniu przedmiotowej dokumentacji.

Z prac remontowych w dalszym ciągu wykonywana jest termomodernizacja budynku przy ul. W. Skotnica 98-98e oraz zostały rozpoczęte prace związane z monitoringiem na osiedlu Wielka Skotnica.

Informacje Zarządu

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2018/2019 przypominamy mieszkańcom o prawidłowych zasadach korzystania z zaworów termostatycznych przy grzejnikach.

W celu prawidłowego wykorzystania energii cieplnej w mieszkaniu:

 • nie należy zabudowywać grzejników i zaworów z głowicami termostatycznymi,
 • nie należy zasłaniać (o ile to możliwe) grzejników i zaworów z głowicami termostatycznymi wersalkami, komodami, itp.,
 • nie należy zasłaniać grzejników i zaworów z głowicami termostatycznymi grubymi kotarami i firanami, aby nie zasłaniać powierzchni promieniowania ciepła z elementów grzejnych oraz umożliwić przepływ ciepła od grzejnika do wnętrza pomieszczenia i zapewnić dostęp powietrza z pomieszczenia do głowicy termostatycznej.

W przypadku nie zastosowania się do powyższych zasad postępowania konsekwencje będą następujące:

 • zawór z głowicą termostatyczną będzie utrzymywał prawidłową temperaturę tylko na stosunkowo małej przestrzeni (od okna – przez które ucieka ok. 40% ciepła – do zasłony);
 • w pomieszczeniu może być chłodno, ponieważ całe ciepło spożytkowane zostanie do ogrzewania elementów zasłaniających grzejnik, ogrzania szyb okiennych i ścian zewnętrznych oraz utrzymania odpowiedniej temperatury tylko w tej ograniczonej przestrzeni.

Jednocześnie należy prawidłowo uszczelnić okna i drzwi zewnętrzne, zapewniając jednak mikrowentylację, niezbędną do prawidłowej wymiany powietrza w mieszkaniu.

W przypadku całkowitego uszczelnienia mieszkania doprowadzimy do praktycznego ustania wentylacji co w konsekwencji doprowadzi do zawilgocenia pomieszczeń, możliwości pojawienia się wykwitów, pleśni (szczególnie w narożach przy ścianach zewnętrznych) oraz wyraźnie pogorszy komfort cieplny mieszkania.

W miesiącu wrześniu Zarząd przystąpił do finalizowania przetargu na dokumentację techniczną na wykonanie termomodernizacji budynków na osiedlu Ks. N. Bończyka .Planowany termin rozpoczęcia termomodernizacji 2019.

Na dzień dzisiejszy rozpoczęto odbiór wykonanej termomodernizacji budynku przy ul. Wielka Skotnica 92c-92d . Termin zakończenia  prac na pozostałych dwóch budynkach jest przewidziany do końca 2018 roku. budynkach