ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW GSM PRZY KWK MYSŁOWICE

Mysłowice, dnia 11.06.2021r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice” informuje, że dnia
05.07.2021r. o godz. 1700 w Hali Widowiskowo Sportowej MOSiR Mysłowice w Mysłowicach przy ul. Bończyka 32z odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
Informujemy, że sprawozdanie i projekty uchwał będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. W. Skotnica 98d/2 w Mysłowicach, w każdym dniu roboczym od 19.06.2021r.
w godz. 1200 – 1400 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.gsm-myslowice.pl.

Porządek obrad WZCz GSM przy KWK „Mysłowice”
w dniu 05.07.2021r.

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium WZCz
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór komisji:
– skrutacyjnej – mandatowa
– uchwał i wniosków
4. Sprawozdanie komisji Skrutacyjnej stwierdzającej ilość członków i prawomocność WZCz.
Odczytanie listy pełnomocnictw.
5. Odczytanie protokołu WZCz z dnia 29.09.2020r. i realizacja wniosków.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej GSM przy KWK „Mysłowice” za 2020r.
7. Przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.
Uchwała nr 1.
8. Sprawozdanie Zarządu GSM przy KWK „Mysłowice” za 2020r.
9. Przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 rok.
Uchwała nr 2.
10. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020r.
11. Przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2020r.
Uchwała nr 3.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadwyżki bilansowej za 2020r.
Uchwała nr 4.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2020r.
Uchwała nr 5,6.
14. Wybór członków do Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 7.
15. Dyskusja
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
17. Zamknięcie obrad
Wybory do Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice” kadencja 2021 – 2024

W związku z upływającą trzyletnią kadencją Rady Nadzorczej Spółdzielni – jednym
z punktów tegorocznego Walnego Zgromadzenia Członków będą wybory Rady Nadzorczej na nową kadencję w latach 2021 – 2024.

1. Prawo wyborcze

Każdemu członkowi Spółdzielni posiadającemu zdolność do czynności prawnych przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

Do Rady Nadzorczej nie może kandydować osoba – członek Spółdzielni, który:

1. Został prawomocnie skazany wyrokiem karnym oraz toczy się wobec niego postępowanie karne.
2. Jest w sporze sądowym z Górniczą Spółdzielnią przy KWK „Mysłowice” w Mysłowicach.
3. Posiada zadłużenie wobec Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice”
w Mysłowicach.
4. Zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice” w Mysłowicach, w tym w szczególności prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, uczestniczy jako wspólnik lub członek władz podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę albo na podstawie innej umowy np. cywilnoprawnej przez podmiot prowadzący działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.
5. Jest zatrudniony w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice”
w Mysłowicach.
6. Pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice” w Mysłowicach przez dwie następujące kadencje 2015 – 2018 i 2018 – 2021.
7. Pozostaje w związku małżeńskim oraz w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej z osobą zatrudnioną przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową przy KWK „Mysłowice”.

Osoba kandydująca w wyborach do Rady Nadzorczej obowiązana jest w kwestiach powyższych złożyć na piśmie stosowne oświadczenie zgodnie z § 48 ust. 4 Statutu Spółdzielni.

2. Zgłaszanie kandydatów.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej – w terminach i na zasadach ustalonych w oparciu o przepisy wynikające z obowiązującego Statutu GSM przy KWK „Mysłowice”.
W nawiązaniu do treści § 48 ust. 4 Statutu GSM przy KWK „Mysłowice” podaje się, iż zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej do 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków
w siedzibie Spółdzielni, przy Wielka Skotnica 98d/2 w Mysłowicach, przy czym liczy się data faktycznego wpływu zgłoszenia do Spółdzielni. Zgłoszenia przekazane bądź przesłane po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę, toteż w przypadku zamiaru przesyłania akcesu do Rady Nadzorczej trzeba brać pod uwagę sposób pracy poczty, doręczyciela przesyłki pocztowej, bowiem w tym przypadku przesądzającą będzie o przyjęciu lub nie uwzględnieniu wniosku nie faktyczna data nadania przez zgłaszającego przesyłki lecz data jej doręczenia do Spółdzielni.

Zgłoszenie indywidualne osób pretendujących do Rady Nadzorczej winno zawierać imię i nazwisko
kandydata, a także jego dane identyfikacyjne oraz dane identyfikacyjne wszystkich członków popierających kandydata, tj. ich imiona i nazwiska, adres zamieszkania, potwierdzone własnoręcznym (czytelnym) podpisem. Dla ważności wniosku kandydat winien załączyć poparcie co najmniej 20 członków Spółdzielni.

Zgłoszenia, o którym mowa wyżej, może dokonać bezpośrednio zainteresowany lub inny członek względnie grupa członków – z wymagającym poparciem wystarczającej liczby członków popierających kandydata, w każdym przypadku do zgłoszenia winna być dołączona także pod rygorem pominięcia kandydatury:
1. Pisemna zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej GSM przy KWK „Mysłowice” osoby zgłaszanej.
2. Pisemne oświadczenie kandydata, że nie zachodzą ustawowe bądź statutowe przeszkody jego członkostwa w Radzie Nadzorczej zgodnie z § 48 ust. 4.

Wszystkich członków Spółdzielni zainteresowanych pracą w Radzie Nadzorczej – zwłaszcza posiadających odpowiednią wiedzę zawodową, znajomość Spółdzielni oraz realiów jej funkcjonowania zachęcamy do zgłaszania kandydatur – które będą przyjmowane do dnia
28.06.2021.

Dla ułatwienia procesu zgłoszeniowego dla zainteresowanych opracowane zostały wzory (druki) zgłoszenia, oświadczenia i listy poparcia dla osoby kandydata do Rady Nadzorczej, które będzie można pobrać:
• ze strony internetowej GSM przy KWK „Mysłowice” www.gsm-myslowice.pl (zakładka „Walne Zgromadzenie”),
• w siedzibie GSM przy KWK „Mysłowice”, ul. Wielka Skotnica 98d/2 w Mysłowicach.

Zgłoszenie kandydowania w wyborach do Rady Nadzorczej wraz z niezbędnymi dokumentami tj.:

• zgodą na kandydowanie i oświadczeniem o braku przeszkód prawnych,
• listą poparcia zgłaszanej kandydatury

będą przyjmowane w siedzibie Spółdzielnie przy ul. Wielka Skotnica 98d/2 w godzinach pracy Spółdzielni w terminie granicznym do 7 dni przed dniem zwołania Walnego Zgromadzenia. Wyklucza się drogę elektroniczną.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków – zgłoszenie będzie uznane za nieskuteczne, a kandydat nie zostanie umieszczony na liście wyborczej.

Na potrzeby prezentacji kandydatów do Rady Nadzorczej – w celu sprawnego przeprowadzenia wyborów, sporządzony zostanie wykaz kandydatów (osób ubiegających się o mandat) – stąd zachodzi konieczność, by zgłaszający przekazał – krótką prezentację swojej osoby – imienia, nazwiska, osiedla wynikającego z adresu zamieszkania, dane dotyczące posiadanego wykształcenia i ewentualnych specjalności zawodowych, zainteresowań, doświadczenia
i osiągnięć w pracy, także społecznej ze wskazaniem na dotychczasową działalność na rzecz Spółdzielni i innych.

3. Wybory przez głosowanie

Głosowanie w wyborach do Rady Nadzorczej dokonywane jest indywidualnie bezpośrednio przez uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu uprawnionych członków GSM przy KWK „Mysłowice” lub ich wyznaczonych pełnomocników – w formie wyborów tajnych – wyłącznie przy użyciu ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni kart wyborczych.

Karty wyborcze będą zawierać imiona i nazwiska wszystkich kandydatów do Rady Nadzorczej
w kolejności alfabetycznej.

Każdemu uczestniczącemu w obradach Walnego Zgromadzenia członkowi Spółdzielni
w głosowaniu tajnym przysługuje jeden głos. Uprawnieni do głosowania realizują prawo głosu przez pozostawienie na karcie wyborczej imion i nazwisk kandydatów, na których oddają swój głos, maksymalnie do 5 pięciu kandydatów i skreślenie pozostałych osób z karty wyborczej. Kartę wyborczą bez skreśleń uważa się za głos nieważny jeżeli liczba umieszczonych na niej kandydatów przekracza liczbę osób wybieranych. Nieważną będzie też karta uszkodzona lub zniszczona w taki sposób, że nie można ustalić na kogo głosujący oddał głos lub gdy na karcie znajdują się dopisane inne osoby.
Karty wyborcze, po zweryfikowaniu zgłoszonych kandydatur pod kątem spełnienia warunków statutowych uprawnionym do głosowania wręcza Komisja skrutacyjno – mandatowa wybrana odrębnie.

Głosowanie będzie się odbywać poprzez osobiste wrzucenie otrzymanej, wypełnionej „karty wyborczej” w obecności Komisji skrutacyjno – mandatowej do urny.

Wyniki wyborów ustala komisja skrutacyjno – mandatowa, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.

Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi zawierać dane Członka Spółdzielni, tj. osoby udzielającej pełnomocnictwa (imię i nazwisko, numer członkowski, adres lokalu w zasobach Spółdzielni), dane pełnomocnika (imię i nazwisko oraz numer PESEL), stwierdzenie o udzieleniu pełnomocnictwa do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni w dniu 05.07.2021 r. oraz do wyborów kandydata do Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice” na kadencję 2021 – 2024. Pełnomocnictwo musi posiadać własnoręczny podpis Członka Spółdzielni. Wzór pełnomocnictwa do wykorzystania jest dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni http://gsm-myslowice.pl. Pełnomocnictwa (udzielone na piśmie) dołączone będą do protokołu Komisji skrutacyjno – mandatowej Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice”.

Uwaga
W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii informujemy, że Walne Zgromadzenie może zostać odwołane w zależności od przepisów obowiązujących w dniu obrad Walnego Zgromadzenia. Ponadto zgodnie z obowiązującym obecnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06.05.2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych. Wobec powyższego co do zasady uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu członkowie lub ich pełnomocnicy zobowiązani są przy wejściu do budynku / na salę obrad do zakrycia ust i nosa maseczką przez cały czas trwania obrad, zdezynfekowania rąk płynem umieszczonym przy wejściu, zachowania bezpiecznego odstępu podczas odbioru mandatu do głosowania, a także w miarę możliwości winni posiadać własny długopis. Ponadto każdy uczestnik zobowiązany będzie złożyć indywidualne oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zebraniu z uwagi na COVID-19 oraz zgodę na podanie jego danych osobowych do Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej na wypadek stwierdzenia
u kogoś z uczestników zakażenia koronawirusem. Uczestnik Zebrania w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu Zebrania nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać
w domu i postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jednocześnie informujemy, że sala na której odbędzie się Zebranie, zostanie odpowiednio przygotowana, miejsca siedzące zdezynfekowane i wydzielone w odpowiedniej odległości od siebie. Do dyspozycji członków będzie także płyn dezynfekujący.

Informujemy, że zgodnie z § 26 ust. 15 i 16 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 06.05.2021r. „Do liczby osób, o której mowa w ust. 14 pkt 2 i ust. 15 pkt 2 i 3 nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19”. W związku z powyższym będziemy oczekiwali od osób przybyłych na Walne Zgromadzenie dobrowolnego oświadczenia
o zaszczepieniu.

Spółdzielnia informuje, że posiada zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Katowicach na przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej z warunkiem zachowania odpowiednich środków ostrożności.

W związku z wejściem w dniu 25.05.2018r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) pragniemy Państwa zapoznać z niezbędnymi informacjami wynikającymi z RODO a więc o tym w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK „Mysłowice”. Siedziba Spółdzielni mieści się w Mysłowicach przy ul. Wielka Skotnica 98d/2. Pozostałe nasze dane kontaktowe to:
– telefon: (32) 222-88-80 lub (32) 745-33-20
– e-mail: gsmkwk@interia.pl
– strona internetowa: www.gsm-myslowice.pl
Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pana/i danych osobowych są przepisy prawa:
– art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)
– przepisy ustawy Prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z członkostwa w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. W związku z tym przewidujemy, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych będzie trwało przez okres Pana/i członkostwa w Spółdzielni.
Przysługuje Panu/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skarg do GIODO.
Odbiorcami Pana/i danych osobowych są osoby upoważnione przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową przy KWK „Mysłowice” do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Spółdzielnia zleci wykonywanie czynności,
z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (np. do celów rozliczenia ciepła).