Notatki z zebrania mieszkanców budynków Wielka Skotnica 98-98e oraz budynku Wielka Skotnica 94-94c

Notatka

z zebrania mieszkańców budynku

Wielka Skotnica 98 – 98 e w dniu 11.12.2017 r.

Zebranie zostało zwołane w celu omówienia i podjęcia decyzji w sprawie przystąpienia do termomodernizacji budynku. Pan Meisel przedstawił informację na temat stanu funduszu remontowego oraz warunków kredytowych banku PKO BP w Mysłowicach. Mieszkańcy wyrażali swoje opinie, zadawali pytania. Pytano przede wszystkim o zalania z elewacji zarówno klatek schodowych jak i mieszkań. Podsumowując, ustalono następujący zakres działań, które należy podjąć zanim mieszkańcy zdecydują o przystąpieniu do termomodernizacji budynku:

 1. zgłoszenie przez mieszkańców zalań z elewacji, balkonów i innych usterek oraz wad, które powinny być uwzględnione przy termomodernizacji – w terminie do 22.12.2017 r.

 2. zebranie ofert kredytu z innych banków: PeKaO SA, ING, BOŚ, dodatkowe symulacje kredytu z PKO BP – w terminie do 31.12.2017 r.

 3. zakres rzeczowy termomodernizacji – w terminie do 31.12.2017 r.

 4. ślepy kosztorys – w terminie do 7.01.2018 r.

 5. warunki Umowy z wykonawcą – w terminie do 31.12.2017 r.

 6. spotkanie z projektantem i mieszkańcami – ok. 15-tego stycznia 2018 r.

Materiały pkt 3, 4, 5 do wglądu w biurze Spółdzielni.

Notatka

z zebrania mieszkańców budynku

Wielka Skotnica 94 – 94 c w dniu 11.12.2017 r.

Zebranie zostało zwołane w celu omówienia i podjęcia decyzji w sprawie przystąpienia do termomodernizacji budynku. Pan Meisel przedstawił informację na temat stanu funduszu remontowego oraz warunków kredytowych banku PKO BP w Mysłowicach. Ustalono następujący zakres działań, które należy podjąć zanim mieszkańcy zdecydują o przystąpieniu do termomodernizacji budynku:

 1. zgłoszenie przez mieszkańców zalań z elewacji, balkonów i innych usterek i wad, które powinny być uwzględnione przy termomodernizacji – w terminie do 22.12.2017 r.
 2. zebranie ofert kredytu z innych banków: PeKaO SA, ING, BOŚ, dodatkowe symulacje kredytu z PKO BP – w terminie do 31.12.2017 r.

 3. zakres rzeczowy termomodernizacji – w terminie do 31.12.2017 r.

 4. ślepy kosztorys – w terminie do 7.01.2018 r.

 5. warunki Umowy z wykonawcą – w terminie do 31.12.2017 r.

 6. spotkanie z projektantem i mieszkańcami – ok. 15-tego stycznia 2018 r.

Materiały pkt 3, 4, 5 do wglądu w biurze Spółdzielni.

Mieszkańcy budynku W. Skotnica 94 – 94c zdecydowali, że powyższe działania zostaną podjęte dopiero wtedy, gdy większość mieszkańców (51% – Uchwała WZCz nr 12) wyrazi zgodę na termomodernizację. Ustalono, że oświadczenia w tym zakresie należy składać w terminie do 20-tego grudnia 2017 r. w biurze Spółdzielni.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni pilnie zatrudni osobę do sprzątania w budynkach i terenu wokół budynków. Osoby chętne proszone są o kontakt telefoniczny: 32 222 88 80 lub w biurze Spółdzielni.

Zawiadomienie o zebraniu mieszkańców budynków przy ul. W. Skotnica 98-98e i 94-94c.

ZAWIADOMIENIE

GSM przy KWK Mysłowice zaprasza na spotkanie w sprawie termomodernizacji mieszkańców budynków przy ul. Wielka Skotnica 98-98e,94-94c które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 w Mysłowicach ul.Wielka Skotnica 84 w dniu 11.12.2017 r. o godzinie

1. dla budynku Wielka Skotnica 98-98e godz. 18:00
2. dla Budynku Wielka Skotnica 94-94c godz. 19:00

Tematem zebrania będzie:
1. Zapoznanie mieszkańców z uchwałą nr 12 WZCz z dnia 20.06.2016 r.
2. Zapoznanie mieszkańców z Regulaminem termomodernizacji budynków GSM przy KWK Mysłowice zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 12.09.2016
3. Zakres prac termomodernizacyjnych oraz prac towarzyszących nie wchodzących w zakres termomodernizacji:
– ocieplenie ścian budynku i stropodachu.
– demontaż acekolu.
– wymiana okien piwnicznych.
– remont balkonów izolacje, obróbki blacharskie, płytki,
balustrady.
– remont schodów wejściowych i zadaszeń.
– remont zejść do piwnic od zewnątrz budynku
4. Szczegółowe zasady finansowania przedsięwzięcia:
– kredyt,
– premia termomodernizacyjna,
– zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie tylko dotychczas obowiązująca opłata wnoszona na fundusz remontowy w wysokości 2,70 zł/m² (2,00 zł/m² fundusz celowy + 0,70 zł/m² fundusz remontowy).
5. Termin rozpoczęcia wykonania ocieplenia: maj 2018 r., po wyrażeniu zgody co najmniej 51% właścicieli mieszkań zgodnie ze złożonymi oświadczeniami.
6. Pytania do Zarządu Spółdzielni.
7. Podpisywanie i składanie oświadczeń.
8. Zakończenie zebrania.

ZARZĄD